гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
Проекти

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

ПРОЕКТ № 2019-1-BG01-KA102-062037 „Професионална практика в Европа – моят успешен професионален старт“ по Програма „Еразъм+", КД1-„Образователна мобилност за граждани“, сектор "Професионално образование"

- Учебна 2019/2020 година


ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)"

- Учебна 2016/2017 година


ПРОЕКТ: BG 051РО001 – 4.2.05 "ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА (проект УСПЕХ)"

- Учебна 2012/2013 година

- Учебна 2013/2014 година

- Учебна 2014/2015 година


ПРОЕКТ: 50 – ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ –ПЕТРИЧ


ПРОЕКТ: ИЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА УНИФОРМА В ПГИТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР. ПЕТРИЧ


ПРОЕКТ: УЧИЛИЩЕТО-СИМВОЛ И ТРАДИЦИЯ

Клуб”Майстор-готвач”:

КОЛЕДНИ ИЗКУШЕНИЯ

Клуб”Майстор-готвач” подготвиха първата си кулинарна изложба в рамките на проекта”Училището-символ и традиция”. С любов към кулинарията,под професионалното ръководство на своите ръководители Мария Илиева и Недялка Якова,членовете на клуба се трудиха усилено и изненадаха петричани с коледни и новогодишни изкушения. Изложбата бе подредена във фойето на читалище ”Братя Миладинови”,а многобройните посетители имаха възможност не само да видят ястията,но и да научат от самите ученици как се приготвят.Направена бе още една стъпка по пътя към овладяване на кулинарното изкуство!


ПРОЕКТ: Индивидуална мобилност по секторна програма "Коменски", тема "Управление на хора и качество в образованието"

От 15 до 28 август директорът на ПГИТ «Проф. д-р Асен Златаров» премина курс на обучение след спечелен проект по програма «Учене през целия живот», секторна програма “Коменски” , дейност :Индивидуална мобилност. Темата на курса бе " Управление на хора и качество в образованието " в Homerton College , Bell-international , Кембридж, Великобритания . За проведеното обучение тя предостави презентация.