гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Графици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

График за провеждане на часове за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

График за провеждане на часове за консултиране на ученици

КЛАСНИ РАБОТИ/ ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА НА ДАТИ ЗА КЛАСНИ РАБОТИ: Английски език в 8а и 8б клас/ ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА НА ДАТИ ЗА КЛАСНИ РАБОТИ: Чужд език по професията - английски език в 11б, 11в и 11г клас

КОНТРОЛНИ РАБОТИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ГРАФИК ДЧФВС

ВАКАНЦИИ