гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Училищна документация

Учебна година: 2020/2021

СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГИТ „Проф. д-р А. Златаров”-гр. Петрич За периода 2016/2017 - 2020/2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ЗАПОВЕД: ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Училищни правила за работа в условията на COVID 19

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Мерки за повишаване на качеството на образованието

ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

Училищен етичен кодекс

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО и ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГИТ

ПЛАН за работа на училищен координационен съвет /УКС/ за противодействие на училищния тормоз по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

Процедури за действие при: Сигнал за дете в риск; Ситуация на насилие; Извършване на противообществена проява

Програма за ограничаване на училищния тормоз между учениците в ПГИТ ”Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Петрич

>>> МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО >>>

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване дела на ранно напусналите образователната система

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ПГИТ

Училищна процедура за регистриране на ситуации на тормоз и всички случаи на проявена агресия или насилие над ученици

Практически насоки за действията, които работещите в ПГИТ „Проф.д-р А.Златаров“ следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи

Ред и условия за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И БДП ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН, ПРАЗНИЦИТЕ, КОЛЕДА И ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Бюджет за 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич