гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Училищна документация

Учебна година: 2018/2019

СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГИТ „Проф. д-р А. Златаров”-гр. Петрич За периода 2016/2017 - 2020/2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО

Ред и условия за организиране и провеждане на формите на обучение определени в правилника за дейността

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Протокол от работното съсвещание на Комисията за стипендии, проведено на 15.03.2019г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието

ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

Училищен етичен кодекс

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГИТ

ПЛАН за работа на училищен координационен съвет /УКС/ за противодействие на училищния тормоз по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

Процедури за действие при: Сигнал за дете в риск; Ситуация на насилие; Извършване на противообществена проява

Програма за ограничаване на училищния тормоз между учениците в ПГИТ ”Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Петрич

>>> МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО >>>

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване дела на ранно напусналите образователната система

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ПГИТ

Училищна процедура за регистриране на ситуации на тормоз и всички случаи на проявена агресия или насилие над ученици

Ред и условия за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Бюджет за 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич