гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Графици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

График за провеждане на часове за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

График за провеждане на часове за консултиране на ученици

КЛАСНИ РАБОТИ

*** - Допълнение към заповедта за класните работи по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

*** - Заповед за коригиране графика на класните работи: Английски език - 11г клас

КОНТРОЛНИ РАБОТИ

*** - Заповед за коригиране графика на контролните работи: История и цивилизация - 11 клас

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ГРАФИК СИП

ГРАФИК ДЧФВС

ВАКАНЦИИ