гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
Графици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

График за провеждане на часове за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

График за провеждане на часове за консултиране на ученици

КЛАСНИ РАБОТИ

КОНТРОЛНИ РАБОТИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ГРАФИК СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ВАКАНЦИИ