гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
Училищна документация

Учебна година: 2023/2024

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров" за периода 2023 - 2028

План за действие към СТРАТЕГИЯТА за развитие на ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров" за периода 2023 - 2028

СТРАТЕГИЯ за управление на риска

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ЗАПОВЕД: ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Училищни правила за работа в условията на COVID 19

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

>>>УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ>>>

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Мерки за повишаване на качеството на образованието

ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

Училищен етичен кодекс

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО и ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА с теми за ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО и ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ, които не се водят от учители специалисти

ПЛАН към ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГИТ

>>> МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО >>>

>>> МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕTO И УПОТРЕБАTA НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ >>>

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване дела на ранно напусналите образователната система

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ПГИТ

Ред и условия за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И БДП ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН, ПРАЗНИЦИТЕ, КОЛЕДА И ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ

Начален/периодичен/ инструктаж за Безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2023 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2023 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Утвърден бюджет за 2022 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Утвърден бюджет за 2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Бюджет за 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Бланки за документи

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Бланка Заявление за издаване на дубликат...

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Бланка Заявление за допускане до изпит/и за валидиране на компетентности по чл. 167, ал. 1, т. 2 от ЗПУО

Бланка Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование...

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Бланка Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ...

Бланка ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ за обработка на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 ...

Бланка Заявление за записване/преместване на ученик ...